☆ پَـرواز تـا بـی نَـهایَـت ☆ ☆☆☆ بـه وبـلاگ ☆ پَـرواز تـا بـی نَـهایَـت ☆ خـوش آمـدیـد اینـجا یـه دنیـای شـاد و پـر از انـرژیِ مثـبتـه ، امیـدوارم لـذت ببـریـد . بـا تبـادل لینـک هـم موافقـــم شـما هـم اگـر مایـل بـودیـد لینـک کنیـد و خبــر بـدیـد تـا لینــــکـتون کنـــم لحـظات خـوشـی رو بـراتـون آرزومـندم ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ http://t2017.mihanblog.com 2020-07-05T11:01:59+01:00 text/html 2019-03-21T19:19:53+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ عیدت مبارک عشقم http://t2017.mihanblog.com/post/179 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/newroz-mobarak-photokade-com-2.jpg" alt="..." width="436" vspace="0" hspace="0" height="436" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900">تُو خواستَنـی‌تَرین رُخدادِ تَمامِ عُمرِ مَنـی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900">عیدت مبارک عشقم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/newroz-mobarak-photokade-com-11.jpg" alt="..." width="446" vspace="0" hspace="0" height="446" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900">دلبرجان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900">سال جدید فرصتی دوباره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900">برای ساختن خاطرات شیرین و لحظه های زیبای من و توست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201517061319503250291458394327.4542.jpg" alt=".." width="428" vspace="0" hspace="0" height="428" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#009900"><div>زندگی با تو پر از خاطرات دلنشین است</div><div><br></div><div>دیگر آرزویی ندارم جز با تو بودن و دوباره با تو بودن …</div><div><br></div><div><br></div><div>سال نو مبارک عشق من</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://harfetaze.com/wp-content/uploads/2019/02/norooz-9.jpg" alt=".." width="478" vspace="0" hspace="0" height="478" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div>دوستْ داشْتَنِت قَشَنگ ترین داشْٰتنْیِ دُنیٰاس</div><div><br></div><div><br></div><div>نوروز مبارک نازنینم</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://hayatkhalvat.com/wp-content/uploads/2019/03/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-5.jpg" alt=".." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ</div><div><br></div><div>کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه</div><div><br></div><div><br></div><div>سال نو مبارک عزیزم</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/in-norouz-mobarak-photokae-com-2.jpg" alt="..." width="465" vspace="0" hspace="0" height="465" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تو دلیل خنده ی روی لب هام،&nbsp;</div><div><br></div><div>درخشش چشمام و تپش قلبم هستی</div><div><br></div><div><br></div><div>سال نو مبارک زندگیم</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://setare.com/files/fa/news/1397/12/25/240121_190.jpg" alt="..." width="439" vspace="0" hspace="0" height="435" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ</div><div><br></div><div>به انتخابمـ مُطمئِن ‌تر میشَمــ</div><div><br></div><div><br></div><div>عِشـ∞ـق من عیدتـ مُبارکـ</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.toptoop.ir/files/images/97-dey/e3491c6a712b02702a65c53f2874a93a" alt="..." width="444" vspace="0" hspace="0" height="333" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>در این سال جدید</div><div><br></div><div>قول می دم خنده روی صورتت بیارم</div><div><br></div><div>حمایتت کنم</div><div><br></div><div>دست هات رو بگیرم و کاری کنم که حس کنی&nbsp;</div><div><br></div><div>در گذر از لحظات خوب و بد قوی تر هستی</div><div><br></div><div><br></div><div>سال نو مبارک عشقم</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/in-norouz-mobarak-photokae-com-4.jpg" alt="...." width="442" vspace="0" hspace="0" height="442" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>حس بودنت</div><div><br></div><div>قشنگ ترین حس دنیــــــاست</div><div><br></div><div>تو کـه باشی</div><div><br></div><div>هر روز را نــــــــــــــــــه !</div><div><br></div><div>هر ثانیه را عشـــــق است …</div><div><br></div><div><br></div><div>سال نو بر عشقم مبارک</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://rozanehonline.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-2019-3.jpg" alt="..." width="449" vspace="0" hspace="0" height="449" border="0" align="bottom"></div></font></div> text/html 2019-03-20T05:13:45+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ حَوِل حالِنا http://t2017.mihanblog.com/post/173 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399">کاش !!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399">اولین بوسه ی سال را</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399">از لبان تو آغاز کنم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399">آی ، چشمهایت&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399">- تفسیر ِ سبز ِ " حَوِل حالِنا " ....!!!!....</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><br></font></div> text/html 2019-03-19T19:33:27+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ تومهربانترین http://t2017.mihanblog.com/post/181 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc">همسر بی همتای من ، با یک دنیا عشق روز مرد را به تومهربانترین و تنها تکیه گاهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc">تبریک میگویم و آزروی بهترین ها را برایت دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc">دوستدار همیشگی تو . . .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc"><div>توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ</div><div><br></div><div>زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “</div><div><br></div><div>به همراه یک آسمان عشق و تمنا</div><div><br></div><div>تقدیم به تو همسر عزیزم&nbsp; ،&nbsp;</div><div><br></div><div>روزت مبارک</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></font></div> text/html 2019-03-13T09:32:38+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ ♥ بسم الله الرحمن الرحیم ♥ http://t2017.mihanblog.com/post/178 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>♥ بسم الله الرحمن الرحیم ♥</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>♥ وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ بِأَبصـرِهِم ♥</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>♥ لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ ♥</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>♥ و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعَـلَمین ♥</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>♥*♥*♥*♥</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://yoursmiles.org/gsmile/flower/g10018.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-03-13T09:22:46+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ موجودی دیگر...... http://t2017.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://delbaraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C-9.jpg" alt="..."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://delbaraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C-20.jpg" alt="..."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">هزاران سال است که زن ها حامله می شوند و شکم هایشان می شود خانه موجودی دیگر.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">هزاران سال است که آدم های دیگر شاهد بارداری و زاییدن زنان هستند،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما هنوز هیچکس به آن عادت نکرده است.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">نه خود زن های حامله و نه رهگذرها.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">مردم دوست دارند به زن های باردار لبخند بزنند و مراقبشان باشند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">انگار شکم های بزرگ و موجودات درونشان هیچ وقت عادی و تکراری نمی شوند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">جداً چقدر عجیب است نفس کشیدن کسی زیر پوست تو.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">چقدر عجیب است تماشای تکان خوردنش و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">چقدر عجیب است دلبسته شدن به موجودی که ساکن دنیایی دیگر است.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">یک چیزهایی هیچ وقت عادی نمی شود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بچه دار شدن مثل یک جادوست.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">مثل افسانه ای شیرین و عجیب و غریب که سخت می شود باورش کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">آخر چطور می شود یک دفعه مادر شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">همین که اولین بار نطفه ای تپنده را نشانت می دهند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">و می گویند این بچه شماست، همه چیز تغییر می کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دستت را می گذاری روی شکم و حس می کنی از همین حالا باید قوی تر باشی.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">باید محافظت کنی از این نطفه تپنده کوچک. باید حامی اش باشی، همراهش باشی.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">هر روز بزرگتر که می شود، احساساتت بیشتر موج بر می دارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">شروع به تکان خوردن که می کند فکر می کنی دیگر خودت نیستی،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دیگر پاهایت روی زمین نیست.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">لذتی وجودت را می گیرد که با کمتر چیزی قابل قیاس است.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">با گذشت هر روز و هر ماه چقدر عاشق تر می شوی.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">چقدر قلبت می تپد برایش.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">برای اویی که هیچ نمی دانی چه شکلی خواهد بود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">چشم هایش، دهانش، انگشت هایش.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">از همین روزهاست که نگرانش می شوی.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">که چرا تکان نمی خورد، چرا نمی چرخد، چرا با لگدهایش نمی گوید من اینجام.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بارداری مثل یک جور جادوست. جادویی که همه چیز را تغییر می دهد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">جادویی که تو را تغییر می دهد و دیگر اسمت را برای همیشه عوض می کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بعد از این کسی هست که تو را مادر صدا خواهد کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://delbaraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C-6.jpg" alt="..."></div> text/html 2019-03-10T17:15:13+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ یک زن...... http://t2017.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یک زن همین که احساس کند دوستش داری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">و به فکرش هستی و بخاطر دلش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">حاضری قید بعضی چیزها را بزنی یا بعضی کارها را بکنی ،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">خوشبخت ترین می شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">زن ها توقع زیادی از زندگی ندارند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">امنشان که کنی،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">دلشان گرم زندگی می شود</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://apnaz.ir/wp-content/uploads/2018/12/gifs-romanticos-8.gif" alt=".."></div> text/html 2019-03-10T05:18:10+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ صبحِ قشنگت بخیر زندگیم http://t2017.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-asheghaneh/03/roozgozar.com-0088.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc">صبح به خیرهای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc">بوی زندگی کردن، می دهند!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc">تازه و دوست داشتنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc">سلام که می کنی،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc">شکوفه ها گل می کنند، بر لبانت!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc">صبحِ قشنگت بخیر زندگیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-asheghaneh/03/roozgozar.com-0082.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc"><div>رویای من ، هر صبح</div><div><br></div><div>از پلک هایت می شود آغاز</div><div><br></div><div>در چشم هایم هیچ حرفی نیست</div><div><br></div><div>جزء انعکاس</div><div><br></div><div>عاشقتم</div><div><br></div><div>صبحت بخیر زندگیم</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-asheghaneh/03/roozgozar.com-0076.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>هر روز صبح دوست داشتنت</div><div><br></div><div>تازه می‌شود</div><div><br></div><div>مثل بوی سنگک تازه</div><div><br></div><div>مثل عطر چای</div><div><br></div><div>روز از نو دوست داشتنت از نو</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khatoononline.ir/wp-content/uploads/2015/11/fantezi-love-and-boy-girl-mo7.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>عشق را</div><div><br></div><div>بوسه بخیر می کند؛</div><div><br></div><div>صبح را</div><div><br></div><div>سلامِ تو</div><div><br></div><div>صبحت بخیر مهربونم</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.up.senatorha.com/uploads/1405549897911.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره زندگیمی</div><div><br></div><div>ای مهوش غزالها</div><div><br></div><div>ای ترانه ساز هستی</div><div><br></div><div>ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند</div><div><br></div><div>سلام صبح بخیر</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/animation-pictures7-e11.gif" alt=".."></div></font></div> text/html 2019-03-06T18:59:07+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ زنی که مرده بود! http://t2017.mihanblog.com/post/172 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">دیروز زنی را دیدم که مرده بود!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">مثل ما نفس میکشید</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">اما مرده بود...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">راستی یک زن چطور میمیرد؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">یا لبخند به لب ندارد</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">یا آرایش نمیکند</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">یا دست کسی را نمیفشارد</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">یا منتظر آغوشی نیست</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">یا حرف عشق که میشود پوزخند میزند</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc">زنها اینگونه میمیرند...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-03-03T18:56:53+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ خدایِ احساس http://t2017.mihanblog.com/post/171 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">هرچه قدر هم که...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به وقتِ پریشونیت...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">محتاجِ تنهایی و سکوتی،</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یادت نره که...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یه زنِ آشفته رو هیچ وقت نباید ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بی‌حرف و تنها رها کرد به حالِ خودش!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">مشکلاتِ هیچ زنی</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">با منطق و استدلالِ مردانه‌یِ تو حل نمیشه..!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بزرگترین غم هایِ یه زن رو میشه ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">با چند تا جمله‌یِ عاشقانه ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و یه بوسه و آغوش...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و کمی نوازش ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و یک دوستت دارم از بین برد...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یادت باشه قهرمانِ قصه‌هایِ زنی</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">که بهت پناه میاره خدایِ احساسه ،</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نه منطق!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><br></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://data.whicdn.com/images/89293624/original.gif" alt="...."></div> text/html 2019-02-26T14:22:56+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ #مامان_روزت_مبارک http://t2017.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-2013673335202078321389525138.478.jpg" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">کوچک که بودم کفش های تق تقی ات را می پوشیدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">با روسری ابریشمی سبز رنگت؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">جلوی آینه می ایستادم و به&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">قوطی های کوچک کرم و رژ لب های رنگ و وارنگت خیره می شدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">و بعد یواشکی صورتم را با آنها خوشگل می کردم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">بعضی وقتها دعوایم می کردی اما&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">همیشه بعد از چند دقیقه در آغوش بزرگت گم می شدم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">دلم همیشه آغوش مادرانه ات را می خواهد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">به نزدیکی دوران جنینی ام،آغوشت بوی خدا را می دهد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">#فاطمه_یزدی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099">#مامان_روزت_مبارک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.aftabir.com/news/extra/2018/02/26/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B16.jpg" alt="//"></div> text/html 2019-02-26T09:20:28+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ هر زنی http://t2017.mihanblog.com/post/169 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">هر زنی برایِ زیباتر شدن ؛</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">باید یک مردِ عاشق ، داشته باشد ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">زن ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند ؛</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اگر آنی که باید باشد ، باشد !!!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">در زیباییِ آفرینشِ زن ها شکی نیست !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما مردانِ عاشق ،</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">می توانند با یک نگاه و احساسِ ناب ؛</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">رویِ این مرغوبیتِ ذاتی ، تشدید بگذارند ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند ؛</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">که وجاهت و استعدادشان را تحسین می کند ... !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">‌زنان ، بزرگ ترین معجزه ی آفرینشَند ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">باید یادشان آورد ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">باید تحسینِ شان کرد ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">باید عاشقِ شان بود !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianbax.ir/wp-content/uploads/2017/07/dokhtar-13.jpg" alt="..."></div> text/html 2019-02-25T19:07:09+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ مــــــ♡ـــــادر http://t2017.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099">مامان مهربانم، آهنگ صدایت، زیباترین ترانه زندگی‌ام، نفس هایت،&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099">تنها بهانه نفس كشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم شد.&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099">روزت مبارك.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;">[<div id="15511309508460731"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7sHlC/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2019-02-24T15:51:56+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ لبخند زیباى خداوند روزت مبارک http://t2017.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/madar-va-zan-photokade-8.jpg" alt="..." width="471" vspace="0" hspace="0" height="471" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc">خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفریده شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc">لبخند زیباى خداوند روزت مبارک !</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/znvp_photo_2018-01-26_02-56-39.jpg" alt="..." width="432" vspace="0" hspace="0" height="540" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#6600cc"><div>ای زن ، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار&nbsp;</div><div><br></div><div>ای تو بهتر از همه هستی ، به صد ره آشکار</div><div><br></div><div>خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی ، پر ضیا&nbsp;</div><div><br></div><div>خنده ات چون دامنِ عرش خدا ، مهدِ صفا</div><div><br></div><div><br></div><div>روزت مبارک</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/y4zv_photo_2018-03-07_21-33-55.jpg" alt="...." width="424" vspace="0" hspace="0" height="424" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>زنان را همین بس بود یک هنر / نشینند و زایند شیران نر</div><div><br></div><div>زن بلا باشد بهر کاشانه ای / بی بلا هرگز مبادا خانه ای !</div><div><br></div><div><br></div><div>روز زن مبارک</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/t1jr_photo_2017-02-17_04-42-56.jpg" alt="..." width="416" vspace="0" hspace="0" height="624" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>زنان قبل از مادر شدن ، “ پری ”</div><div><br></div><div>و بعد از مادر شدن تبدیل به “ فرشته ” می شوند . . .</div><div><br></div><div><br></div><div>فرشته ی زمینی روزت مبارک</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/e9u6_photo_2018-03-03_15-56-49.jpg" alt="..." width="457" vspace="0" hspace="0" height="538" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>کمترین آرزویم این است:</div><div><br></div><div><br></div><div>هرگز با چشمان مهربانت، نامهربانى روزگار را نبینى ناز بانو!</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>روزت مبارک</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://dl.payamneshan.com/files/pic/06/18658-NRSSCI.jpg" alt=".." width="469" vspace="0" hspace="0" height="527" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>من زن شدم تحملی پایدار</div><div><br></div><div>یک دنیا از سیبی گفت که من چیدم</div><div><br></div><div>ولی هیچ کس نگفت نشان عشق</div><div><br></div><div>سیب سرخی شد که من به آدم دادم</div><div><br></div><div>&nbsp;</div></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.aftabir.com/articles/applied_sciences/communication/images/8ab02d6f0ab00304d68fe1dcc9220eab.jpg" alt=".." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></font></div> text/html 2019-02-24T15:39:06+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ مــــــ♡ـــــادر http://t2017.mihanblog.com/post/166 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/04/funny-pic-Amazing-ir-1.jpg" alt=".." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست !</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://arga-mag.com/file/img/2018/02/madar-27-1.jpg" alt="..." width="442" vspace="0" hspace="0" height="442" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">بهشت ها برای تو آفریده شده اند و درختان برای اینکه سایبان تو باشند سر از خاک بر می آورند....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.aftabir.com/news/extra/2018/02/26/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B14.jpg" alt="..." width="423" vspace="0" hspace="0" height="423" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">مادرم، خواستم خوشبوترین گل دنیا را برایت هدیه بیاورم، اما دیدم تو خوشبوترین گل دنیا هستی.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://harfetaze.com/wp-content/uploads/2018/03/rouz-madar.jpg" alt="..." width="433" vspace="0" hspace="0" height="433" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">مادرم، تو تنها ستاره‌ای هستی که در روز و شب می‌درخشی. ای ستاره‌ی زندگیم، تو را با تمام وجود دوست دارم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.aftabir.com/news/extra/2018/03/07/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B17.jpg" alt="..." width="424" vspace="0" hspace="0" height="397" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">به مادرم...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://iranbanou.com/wp-content/uploads/2017/05/photo_2017-02-25_12-43-54-05-16-2017.jpg" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13966.jpg" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://seemorgh.com/images/images_old/130215.jpg" alt=".." width="465" vspace="0" hspace="0" height="348" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531428789467413512.jpg" alt="..." width="478" vspace="0" hspace="0" height="478" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://iranbanou.com/wp-content/uploads/2018/03/a1812091.jpg" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-02-15T10:48:58+01:00 t2017.mihanblog.com ッ❤️ تَمنـا و آقـایِ یـآر ❤️ حلقه ی عاشقی http://t2017.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/2651/2651685z0ngaw44zr.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">میان بازوانت جایم می دهی...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">حلقه ی عاشقی را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">تنگ و تنگ تر می کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دل به دل...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">در هم گره می خوریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">جوری که نه من از تو سر در می آورم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نه تو از من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و نه عشق از هر دوی ما...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.persianblog.ir/609469_xDbyWCtq.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><div style="text-align: center;">با سرانگشت ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">همه ی نت های تنم را...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">می نوازی ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و من...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">می رقصم و...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آواز می خوانم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ردیف بوسه ها که می رسی...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">روی ملودی عشق...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دلم کوک می شود...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کوکِ کوک...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://saye76.persiangig.com/lovely/3vwjjpsnlhfqryfkv1c.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div>دوستتت داشتم</div><div><br></div><div>دوستت دارم</div><div><br></div><div>ودوستت خواهم داشت</div><div><br></div><div>از آن دوستت دارم ها که</div><div><br></div><div>کسی نمی داند ...</div><div><br></div><div>که کسی نمیتواند ...</div><div><br></div><div>که کسی بلد نیست ...</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khatoononline.ir/wp-content/uploads/2015/11/fantezi-love-and-boy-girl-mo9.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><br></div></div></font></div>